การขอใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
การใช้ฉนวนป้องกันไฟฟ้า (Insulation)
พฤษภาคม 12, 2019
การต่อสายดิน (Ground)
พฤษภาคม 14, 2019

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม

: 4,424

สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้า

ผู้ประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถติดต่อขอใช้กระแสไฟฟ้าได้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่ โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่จะขอใช้ ดังนี้

 • ความต้องการใช้ไฟฟ้าเกิน 500 kVA หรือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน ระดับแรงดัน 69,000 หรือ 115,000 โวลต์ แนะนำให้ไปติดต่อที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • สำนักงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดและสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ ผู้ประสงค์ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอใช้ไฟฟ้าได้ทุกระบบ ขนาดและระดับแรงดันได้ที่สำนักงานเหล่านี้ทุกแห่ง โดยเฉพาะสำนักงานในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอใช้ไฟฟ้า

 1. ใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด
 2. แผนผังสังเขปแสดงตำแหน่ง ที่ตั้งของกิจการ
 3. แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้า (Lay Out)
 4. หนังสือยินยอมให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแบบฟอร์มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากจะต้องดำเนินการดังกล่าว
  ผ่านที่ดินของผู้อื่น

* กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าขอเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเอง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1- 4 จำนวน 3 ชุด โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบลงนามรับรอง ดังนี้

 • แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้าแสดงแนวปักเสาพาดสายตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น
  หม้อแปลง สวิตซ์แรงสูง เป็นต้น
 • Single Line Diagram รวมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ถ้ามี)
 • แบบการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (Detail Drawing) และ Specification ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • หนังสือรับรอง และหลักฐานวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

ระยะเวลาเตรียมการเพื่อขอใช้ไฟฟ้า

เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจการที่จะลงทุน และสถานที่ประกอบการแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าทันทีเพื่อการไฟฟ้าฯ จะสามารถเตรียมการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สอดคล้อง และเพียงพอกับความต้องการไฟฟ้า ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่มีปริมาณสูงตั้งแต่ 10,000 kVa ขึ้นไป หรือต่ำกว่า 10,000 kVa แต่มีความต้องการความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าสูง ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะพิจารณาจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน 115,000 โวลต์ นั้นจะต้องแจ้งขอใช้ไฟฟ้าแต่เนิ่น ๆ ก่อนกำหนดการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี

สถานที่ประกอบการ

เพื่อความประหยัดและมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแนะนำให้ เจ้าของกิจการ เลือกสถานที่ประกอบกิจการที่อยู่ใกล้เคียงกับ สถานีควบคุมการจ่ายไฟให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

วิธีการยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า

การยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ให้ผู้ประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้อถัดไป ส่งตรงถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดประกอบการยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า

หนังสือหรือแบบฟอร์มขอใช้ไฟฟ้า จะมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
 • ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ประกอบการ การขอใช้ไฟฟ้า
 • ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานการติดต่อขอใช้ไฟฟ้า
 • ประเภทของกิจการ
 • ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ขอและที่จะเพิ่มในอนาคต (ถ้ามี)
 • กำหนดการใช้ไฟฟ้า
 • ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (ตลอด 24 ชั่วโมงหรือเฉพาะช่วงเวลาใด)
 • ระบบแรงดันไฟฟ้าที่ขอใช้
 • ขอบเขตของงานที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะดำเนินการเองและที่จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการให้

การมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลขอใช้ไฟฟ้าแทน

ผู้ขอใช้ไฟฟ้า อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ จะต้องนำเอกสารของผู้มอบอำนาจไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า พร้อมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ) ซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน และปิดอากรแสตมป์ดังนี้
  • มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ให้ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
  • มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการมากกว่าครั้งเดียวให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
  • มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียวโดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. ภาพถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การสำรวจออกแบบแผนผังก่อสร้างและประมาณการค่าใช้จ่าย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนัดหมายกับผู้ขอใช้ไฟฟ้าและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เพื่อออกแบบจัดทำแผนผังก่อสร้างตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป

การกำหนดยืนราคาและการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดยืนราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าฯ ได้แจ้งค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขอใช้ไฟทราบ หากการไฟฟ้าฯ รับชำระค่าใช้จ่ายหลังกำหนดยืนราคา การไฟฟ้าฯ จะพิจารณาคิดค่าใช้จ่ายใหม่
 • เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าถูกต้อง ตลอดจนผ่านการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการเองทั้งภายนอกและภายในอาคารจากการไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้วการไฟฟ้าฯ จึงจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้

การดำเนินการเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

เมื่อก่อสร้างขยายเขต และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้ว การขอเปิดจ่ายไฟฟ้านั้น ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องแจ้งความจำนง ขอติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า เพื่อให้จ่ายไฟฟ้าโดย

 1. ติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าแล้วกรอกแบบฟอร์มฯนั้นพร้อมยื่นหลักฐาน และแผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ที่สำนักงานการไฟฟ้าในท้องที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเช่นค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้าค่าตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ
 3. วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (เงินสดหรือธนาคารค้ำประกันหรือพันธบัตรรัฐบาล)

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเมื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าดำเนินการตาม ข้อ 1-3 เป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการเองทั้ง ภายนอกและภายในอาคารเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหากผู้ขอใช้ไฟฟ้า ยังขัดข้องไม่สามารถจะลงนามในสัญญาฯ ให้เรียบร้อยก่อนจ่าย

คู่มือการขอใช้ไฟเฉพาะรายระบบ 115 เควี

ที่มา : pea.co.th

[pdf-embedder url=”https://www.powermeterline.com/wp-content/uploads/2019/01/new115kv.pdf” title=”คู่มือการขอใช้ไฟเฉพาะรายระบบ 115 เควี”]

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.