แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
มาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์และสายไฟฟ้า
เมษายน 27, 2019
การวัดความต้องการกําลังไฟฟ้า
เมษายน 29, 2019

แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า

แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า


แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า คือ ต้องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า คือ ต้องดูว่า เสียค่าไฟฟ้าแบบใด เป็นแบบอัตราปกติ อัตรา TOD หรืออัตรา TOU แล้วปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับวิธีการคิดเงินก็จะทําให้สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้

1. อัตราปกติ


รูปที่ 1.1 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตราปกติ


     อัตราปกติต้องใช้ไฟฟ้าให้มีความสม่ําเสมอให้มากที่สุดเพื่อทําให้อัตราส่วน P/E มีค่าต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะค่าไฟฟ้าส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมได้ คิดจาก 210P/E ( บาทต่อหน่วย )

  🔸 ทํางาน 1 กะ ต้องกระจายโหลดให้เท่ากันทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายหลีกเลี่ยงการทํางานพิเศษซ้อนทับ การทํางานปกติ
  🔸 ทํางาน 2 กะ ต้องกระจายโหลดให้เท่ากันทั้ง 2 กะ
  🔸 ทํางาน 3 กะ ต้องกระจายโหลดให้เท่ากันทั้ง 3 กะ
  🔸 ทํางาน 2 กะ ดีกว่าทํางาน 1 กะ ( เน้นการตลาดมากขึ้น )
  🔸 ทํางาน 3 กะ ดีกว่าทํางาน 2 กะ ( เน้นการตลาดมากขึ้นไปอีก )
  🔸 ทํางาน 6 วัน ดีกว่าทํางาน 5 วัน

รูปที่ 1.2 การทํางานแบบ 1 กะ

รูปที่ 1.3 การทํางานแบบ 2 กะ

2. อัตรา TOD

รูปที่ 2.1 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตรา TOD


     อัตรา TOD ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าตอนหัวค่ํา ( 18:30 – 21:30 น. วันละ 3 ชั่วโมง ) ให้มาก ที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะค่าไฟฟ้าส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมให้ลดลงได้ส่วนใหญ่จะคิดมาจาก 242P/E (บาทต่อหน่วย )

  🔹 หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าตอนหัวค่ํา
  🔹 ใช้ไฟฟ้าตอนหัวค่ําให้สม่ําเสมอที่สุด เพื่อไม่ให้ P มีค่าสูง
  🔹 เน้นกิจกรรมหลักในช่วงกลางคืน ( 21:30 – 08:00 น.) แทนกิจกรรมตอนกลางวันหรือหัวค่ํา
  🔹 ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันให้สม่ําเสมอมากที่สุดเพื่อไม่ให้ PP มีค่าสูง
  🔹 หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าตอนหัวค่ําได้ควรพิจารณาเปลี่ยนไปใช้อัตรา TOU แทน ( ต้อง วิเคราะห๋ ความเหมาะสมก่อนดําเนินการ )

3. อัตรา TOU

รูปที่ 3.1 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตรา TOU


     อัตรา TOU ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วง ON – PEAK ( 09:00 – 22:00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ที่ ไม่ใช่วันหยุดราชการตามปกติ ) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อลดความต้องการพลัง ไฟฟ้าสูงสุด P และปริมาณ พลังงานไฟฟ้า Ep ให้ต่ำลง เนื่องจากค่าไฟฟ้าส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามอัตรา TOU สามารถควบคุมให้ลดลงได้จะคิดมา จาก 142.2351P/E และ 1.608852Ep/E ( บาทต่อหน่วย )

  🔸 หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันถึงช่วงหัวค่ํา ( 09:00 – 22:00 น. ) ของวันทําการ
  🔸 หลีกเลี่ยงการทํางานพิเศษเป็นครั้งคราวในช่วงกลางวันถึงหัวค่ําของวันทํางานตามปกติ
  🔸 ใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันถึงช่วงหัวค่ําของวันทําการปกติให้สม่ําเสมอที่สุด เพื่อไม่ให้ P มีค่าสูง
  🔸 เน้นกิจกรรมหลักในช่วงกลางคืนถึงตอนเช้า ( 22:00 – 09:00 น. ) ของวันทําการปกติ
  🔸 เน้นกิจกรรมหลักในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติทั้งวันตลอด 24 ชั่วโมง
  🔸 หากไม่ทํางาน 7 วันต่อสัปดาห์ ให้หยุดงานวันธรรมดาแทนวันเสาร์ วันอาทิตย์


⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 581

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.