วิธีตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องป้องกันอันตรายที่ใช้ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
เมษายน 22, 2019
คำศัพท์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก
เมษายน 24, 2019

วิธีตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง


วิธีตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

1) การตรวจสอบปลอกนําสาย (Bushing)
  ก. มีรอยแตกเสียหายหรือไม่มีฝุ่นหรือคราบเกลือจับที่ผิวหรือไม่ ทําความสะอาดผิด (รายปี)

2) การตรวจสอบสายนําออก
  ก. ขั้วต่อสายไฟร้อนเกินไปหรือไม่
  ข. ส่วนต่อของสายเมนและสายนําออกจําขั้วแรงดันไฟต่ำรอนเกินไปหรือไม่ ดูได้จากรอยไหม้หรือ การเปลี่ยนสี

3) การตรวจสอบน้ํามันฉนวน
  ก. ปริมาณน้ํามันเพียงพอเหมาะหรือไม่ ดูได้จากขีดบอกปริมาณน้ํามัน
  ข. น้ํามันมีความคงทนต่อแรงดันไฟดีหรือไม่ (รายปี)
  ค. ระดับ pH ของน้ํามันดีหรือไม่ (รายปี)

4) การทดสอบความต้านทานฉนวน
  ก. วัดค่าความต้านทานของฉนวน (รายปี)
   ระหว่างกราวนด์กับด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ 30 MΩ
   ระหว่างกราวนด์กับด้านทุติยภูมิ 5 MΩ ที่ 55°C

5) การตรวจสอบสายดิน
  ก. สายดินขาด หรือหลุดหรือไม่
  ข. ขั้วต่อสายดินหลวมหรือไม่

6) การตรวจสอบลักษณะการติดตั้ง
  ก. ลักษณะการติดตั้งดีหรือไม่ มีร่องรอยเสียหายหรืออยู่ในสภาพอันตรายหรือไม่

7) การตรวจสอบสภาพภายนอก
  ก. ตัวถังมีรอยบิดเบี้ยวหรือเกิดสนิมเสียหายหรือไม่
  ข. ตัวถังร้อนเกินไปหรือไม่
  ค. น้ํามันรั่วหรือไม่
  ง. มีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่
  จ. สารดูดความชื้นเปลี่ยนสีไปหรือไม่

8) การตรวจสอบอุณหภูมิ
  ก. ในกรณีที่ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ให้ใช้มือแตะวัดความร้อนดูหลังจากที่ได้ทดสอบให้แน่ใจว่าไม่มี กระแสแล้ว หรือถ้ามีแผ่นเทปบอกอุณหภูมิติดอยู่อาจดูได้จากสีของแผ่นเทปที่เปลี่ยนไป
  ข. ในกรณีจําเป็น อาจวัดอุณหภูมิดูในขณะที่หม้อแปลงมีโหลดเต็มที่
  ค. ถ้าหม้อแปลงร้อนเป็นบางส่วน แสดงว่าภายในผิดปกติให้ตรวจสอบดู

9) วิธีตรวจสอบ Static capacity
  ก. การตรวจสอบปลอกนําสายมีรอยแตกเสียหายหรือไม่ มีฝุ่นหรือคราบเกลือจับที่ผิวหรือไม่ทําความ สะอาดผิวปลอกนําสาย (รายปี)


คําอธิบาย
  ในการทําความสะอาดปลอกนําสาย ห้ามใช้ใบมีดขูดรอยสกปรกที่แข็งจับตัวบนผิวของปลอกนําสาย ให้ใช้ ผ้าเช็ดอย่างบรรจง
ก. การทดสอบความต้านทานของฉนวน วัดความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่อต่างๆ กับตัวถัง (กราวนด์) (รายปี)
  - ความต้านทานตามผิวของปลอกนําสายมีผลต่อค่าความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่อต่างๆ กับ ตัวถัง
  - ใช้วัดด้วยเมกเกอร์ขนาด 1,000 V

ข. การทดสอบความต้านทานต่อลงดิน
  - วัดค่าความต้านทานต่อลงดิน (รายปี)
  - การต่อลงดินชนิดที่ 1

ค. การตรวจสอบสภาพภายนอก (ตัวถัง)
  - ตัวถังบิดเบี้ยวเสียหาย หรอเป็นสนิมหรือไม่
  - ตัวถังป่องออกมาผิดปกติหรือไม่
  - ตัวถังร้อนเกินไปหรือไม่
  - น้ํามันรั่วหรือไม่
  - มีเสียง หรอกลิ่นผิดปกติหรือไม่
  - ขั้วต่อสายร้อนเกินไปหรือไม่
  - สายดินขาดหรือหลุดหรือไม่
  - ขั้วสายดินหลวมเกินไปหรือไม่


คําอธิบาย
  - สภาพที่ตัวถังร้อนเกิน ดูได้จากรอยบิดเบี้ยวหรือสีที่เปลี่ยนไป
  - ถ้าผิวของตัวถังมีน้ํามันซึมออกมานิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้ารั่วให้รีบจัดการเปลี่ยนเสีย
  - สภาพที่ขั้วต่อร้อนเกิน ดูได้จากรอยไหม้หรือสีที่เปลี่ยนไป
  - ใช้มือลองจับสายดินดูหากว่าโยกหลวมเกินไปให้ขันขั้วต่อสายดินให้แน่น


10) วิธีตรวจสอบ สถานีจ่ายไฟย่อย
 ก. การตรวจสอบตู้โลหะ
  - เป็นสนิมหรือเสียหายหรือไม่
  - ประตูเปิดปิดได้เหมือนปกติหรือไม่
  - มีรอยน้ำซึมที่พื้นตู้หรือไม่
  - มีรอยหนูเข้าไปทํารังหรือไม่
  - มีรอยฝนรั่วหรือไม่
  - อุณหภูมิในตู้ร้อนเกินไปหรือไม่
  - รอบๆ ตู้โลหะเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือไม่


คําอธิบาย
  - ถ้าตูู้โลหะเกิดเสียหาย ผุเปื่อย สีลอก น้ําฝน หรือฝุ่นเข้าไป อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิด ความผิดปกติได้
  - ประตูอาจถูกเปิดออกโดยลมฝน ทําให้น้ำเข้าไปข้างในได้เมื่อมีร่องรอยที่หนูเข้ามา ต้องปิดรูที่หนูเข้ามาเสียหาไม่แล้วอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้้
  - ถ้าหาก Cubicle ตั้งอยู่ที่โล่งแจ้ง ถูกแดดส่องอยู่ตลอดเวลาควรระวังอุณหภูมิภายในตู้


11) การตรวจสอบตู้รับไฟ และตู้จ่ายไฟ
ก. ไฟสัญญาณ (Pilot lamp) ของอุปกรณ์รับไฟและอุปกรณ์จ่ายไฟติดหรือไม่
  - ไฟสัญญาณของ OCB ติดหรือไม่
  - โวลต์มิเตอร์ปกติดีหรือไม่
  - แอมมิเตอร์ปกติดีหรือไม่
  - สวิตซ์สับเปลี่ยนของอุปกรณ์วัดปกติดีหรือไม่
  - ขั้วต่อสายไฟของตู้จ่ายไฟหลวมหรือไม่
ข. การตรวจสอบเครื่องป้องกัน
  - รั้วป้องกันเรียบร้อยหรือไม่
  - แผ่นป้าย “ห้ามเข้า” และ “อันตราย” แตกเสียหายหรือไม่
  - มีเครื่องดับเพลิงอยู่ในบริเวณใกล้ๆ หรือไม่
  - ดูว่ารั้วกั้นผุเปื่อย หรือเป็นสนิมหรือไม่
ค. การตรวจสอบสวิตซ์เปิดปิดพร้อมฟิวส์ทางด้านโหลด
  - ลูกถ้วยที่รองรับมีรอยแตกหรือบิ่นหรือไม่
  - มีฝุ่น หรือคราบเกลือมาจับที่ผิวหรือไม่
  - ส่วนสัมผัสของขั้วใบมีดและขั้วรองรับใบมีดมีรอย
ง. เสียหายหรือร้อนเกินไปหรือไม่
  - การสับสวิตซ์เป็นไปอย่างเรียบร้อยหรือไม่
  - ตะปูเกลียวตามขั้วต่อต่างๆ หลวมหรือไม่
  - ฟิวส์ลิงค์มีรอยแตกเสียหาย หรือเปลี่ยนสีหรือไม่
จ. การตรวจสอบหม้อแปลงแรงดันไฟสูง
  - หม้อแปลงทํางานเกินกําลังหรือไม่
  - ตัวถังร้อนเกินไปหรือไม่
  - มีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่
  - น้ํามันรั่วหรือไม่
  - ปลอกนําสายเสียหาย สกปรกหรือไม่
  - มีฝุ่นหรือคราบเกลือจับที่ผิวของปลอกนําสายหรือไม่
  - ตะปูเกลียวที่ยึดหลวมหรือไม่
ฉ. การตรวจสอบ Static Capacitor
  - ตัวถังป่องออกมาผิดปกติหรือไม่
  - ตัวถังร้อนเกินไปหรือไม่
  - น้ํามันรั่วหรือไม่
  - มีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่
  - ขั้วต่อสายไฟร้อนเกินไปหรือไม่
  - ปลอกนําสายมีรอยแตกเสียหาย หรือสกปรกหรือไม่
  - มีฝุ่นหรือคราบเกลือจับที่ผิวของปลอกนําสายหรือไม่

ช. หัวข้อการทดสอบสําหรับการตรวจสอบประจํา
  - การทดสอบความต้านทานของฉนวน
  - การทดสอบความต้านทานต่อลงดิน
  - การทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟและการวัดระดับ pH (ในกรณีจําเป็น) ของน้ํามันฉนวนใน หม้อแปลง


ใช้อุปกรณ์ตรวจวัคความผิดปกติของระบบไฟฟ้า อย่าง⚡ POWERMETERLINE ⚡เข้ามาช่วยให้สะดวกต่อการทำงานและเพิ่มความปลอดภัย


📢📢สนใจสินค้าติดต่อสอบถาม📢📢
💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 10,229

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.